Al nostre blog havíem comentat la Sentència del Tribunal Suprem de 29.09.2014, sobre càlcul de les indemnitzacions per acomiadament improcedent, segons la qual si abans de 12.2.2012 (data d’entrada en vigor) el treballador superava l’antiguitat necessària per arribar al límit de 720 dies d’indemnització (antiguitat de 12.02.1984 o anterior), era possible seguir acumulant antiguitat a efectes d’indemnització amb posterioritat a aquesta data, fins a un màxim de 42 mensualitats.

Ara ens veiem obligats a informar que el Tribunal Suprem ha canviat el criteri, de manera que, segons la nova doctrina, no és possible que el treballador acomiadat abast el límit indemnitzatori de les 42 mensualitats, sobre la base d’acumular antiguitat amb posterioritat a 12.2.2012.

Per calcular la indemnització per acomiadament de qui va estar contractat abans del 12.2.2012 la norma a aplicar és la disposició transitòria 11è transitòria de l’Estatut dels Treballadors, que tot seguit transcrivim, separant els seus paràgrafs, on s’estableix el càlcul en dos trams:

Primer tram

«La indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat al 12.02.2012 es calcula a raó de quaranta-cinc dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a la data esmentada, i els períodes de temps inferiors a un any es prorrategen per mesos … »

Segon tram

«… I a raó de trenta-tres dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis posterior, i els períodes de temps inferiors a un any també es prorrategen per mesos

Estableix un límit

«… L’import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a 720 dies de salari»

I una excepció

«… llevat que del càlcul de la indemnització pel període anterior al 12.02.2012 resulti un nombre de dies superior, cas en què s’aplica aquest com a import indemnitzatori màxim, sense que l’import esmentat pugui ser superior a 42 mensualitats, en cap cas».

La Sentència que ara comentem de 18.01.2016. del Tribunal Suprem ha “interpretat” l’abast de la disposició transitòria 11a, en el següent sentit:

Quan es computin períodes de serveis anteriors i posteriors a 12.02.2012 «l’import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a 720 dies de salari», això és, 24 mensualitats.

Si el període de prestació de serveis anterior a 12.02.2012 (amb el mòdul de 45 dies per any) no ha sobrepassat el límit de 720 dies, aquest límit tampoc es pot superar com a conseqüència antiguitat generada a partir de 12.02.2012 (amb el mòdul de 33 dies).

És a dir, el límit dels 720 opera per i determinar l’import global derivat de tots dos períodes.

De manera excepcional, aquest límit de 720 dies de salari pot obviar si pel període anterior a 12.02.2012 ja s’ha meritat una quantia superior. En aquest cas, el límit màxim que no es pot superar són 42 mensualitats.

El càlcul de cadascun dels 2 períodes o trams de càlcul és autònom i es fa tenint en compte els anys de servei, «se per mesos els períodes de temps inferiors a un any» en els dos supòsits.

En resum, només els treballadors amb una antiguitat el 12-02-1984, o anterior, seran els que, si escau podran percebre l’import indemnitzatori màxim que fixava l’Estatut dels Treballadors abans de la reforma laboral, és a dir 42 mensualitats, doncs a 12.02.2012 es tenia ja una antiguitat de 28 anys o més.

Els treballadors amb una antiguitat entre 13.02.1984 fins al 12.02-1996: el límit de la indemnització per acomiadament que els correspondria serà superior a 24 mensualitats, però no podrà arribar a les 42 mensualitats, ja que després 12.02.2012 no se segueix acumulant més antiguitat a aquests efectes.

Els treballadors amb antiguitat des del 13.02.1996 tenen sempre el límit de 720 dies, ja que no computa l’antiguitat acumulada amb posterioritat a 12.02.2012.

Explicat això, que ens sembla més ajustat a la interpretació del text de la Llei, hem d’esperar que no es produeixin més vaivens en els criteris jurisprudencials sobre el càlcul d’indemnitzacions per acomiadament improcedent, en nom de la seguretat jurídica.

BUFET COLLS Barcelona | Advocats Experts en Indemnitzacions per acomiadament

Comparteix la Noticia

Escriu un comentari

Etiquetes

Categories

Entrades Recents